LEGALS

Town Planning


NOTICE NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE MBOMBELA BY-LAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT We, GAP Development Planners have lodged a land development application under reference SD/17/00056; in terms of the Mbombela By-law on Spatial Planning and Land Use Management for the subdivision of Portion 21 of the farm Shandon 194-JU (48, 1982 ha), into two (2) portions. The subject property is situated approximately 7,0 km from the Mbombela CBD, at the following GPS Coordinates: 25° 30` 49.55` S and 31° 00` 11.65` E. The purpose of the application is to subdivide the aforementioned property in order to increase the feasibility for prospect buyers. A copy of the application and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the Office of the Senior Manager: Land Use Management, Office 205, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, 1201, at the following contact number: 013‑759‑2185. Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted, in the prescribed format, to: the Municipal Manager, P O Box 45, Mbombela, 1200; or delivered to Registry Section of Records, 1st Floor, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela; or faxed to 013‑759‑2070; or emailed to: [email protected] not later than 18 December 2017. The format for the comments or objections is available from the office of the Senior Manager: Land Use management at the above- mentioned address or on the municipality`s website (www.mbombela.gov.za). Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of the Senior Manager: Land Use Management Section during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objections or comments. Applicants Contact Details: Name: GAP Development Planners Physical Address: 71 Van Wijk Street, Nelspruit Phone Number: 013‑752‑ 7513 Email Address: [email protected] - TA005104


KENNISGEWING VAN GRONDONTWIKKELINGSAANSOEK IN GEVOLGE DIE MBOMBELA BYWET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIKSBESTUUR Ons, GAP Development Planners het `n grondontwikkelingsaansoek met verwysing SD/17/00056 in terme van die Mbombela Bywet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur vir die Onderverdeling van Gedeelte 21 vam die Plaas Shandon 194-JU (48, 1982 ha groot) in twee (2) gedeeltes. Die eiendom is 7 km vanaf die Mbombela CBD geleë, by die volgende GPS koördinate: 25° 30` 49.55` S en 31° 00` 11.65` O. Die oogmerk van die aansoek is om die eiendom te verdeel om sodoende die lewensvatbaarheid daarvan te verbeter vir voornemende kopers. `n Afskrif van die aansoek/e en ondersteunende dokumentasie is verkrygbaar gedurende normale kantoor ure by die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur, Kantoor 205, Burgersentrum, Nel Straat 1, Mbombela, 1201 kontak nommer: 013‑759‑ 2185. Geskrewe kommentaar of besware tesame met die redes vir beswaar moet ingedien word in die voorgeskrewe formaat aan: Die Munisipale Bestuurder, Posbus 45, Mbombela, 1200 of by die Registrasie afdeling van Rekords, Eerste verdieping, Burgersentrum, Nelstraat 1, Mbombela; of gefaks word na 013‑759‑2070; of e-pos aan: [email protected] nie later as 18 Desember 2017. Die formaat vir die kommentaar vir besware is beskikbaar by die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur, by die bogemelde adres of op die Munisipaliteit se webwerf (www.mbombela.gov.za). Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie mag met enige personeellid van die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur Afdeling, gedurende kantoor ure raadpleeg en bystand sal aan sodanige persoon verleen word om die beswaar of kommnetaar saam te stel. Applikant se Kontak Besonderhede: Naam: GAP Development Planners Fiesiese Adres: 71 Van Wijkstraat Nelspruit Tel: 013‑752‑7513 E-pos Adres: [email protected] - TA005105


NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE MBOMBELA BY-LAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT We, GAP Development Planners have lodged a land development application under reference SD/17/00057; RT/17/00011; and AW/17/00119 in terms of the Mbombela By-law on Spatial Planning and Land Use Management for the (i) Subdivision of Portion 6 of the farm Blinkwater 101-JU; (ii) Removal of a restrictive title condition (Condition 1A); and (iii) Amendment of the White River Town Planning Scheme 1984, by the incorporation of the proposed subdivided portion of Portion 6 of the farm Blinkwater 101-JT into the said scheme and the subsequent rezoning from `Agricultural` to `Special` for the purpose of Brick Manufacturing. The subject property is situated in the area of Plaston, approximately 5km Southeast from White River and approximately 3,5km west of Kabokweni. Geographically, the property is situated at the following GPS Coordinates: 25º34`87.27` S en 31º07`53.49` E The intention of the application is to create a portion that will be consolidated with the Remaining Extent of the farm Blinkwater 101-JU. A copy of the application and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the Office of the Senior Manager: Land Use Management, Office 205, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, 1201, at the following contact number: 013‑759‑2185. Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted, in the prescribed format, to: the Municipal Manager, P O Box 45, Mbombela, 1200; or delivered to Registry Section of Records, 1st Floor, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela; or faxed to 013‑759‑2070; or emailed to: [email protected] not later than 18 December 2017. The format for the comments or objections is available from the office of the Senior Manager: Land Use management at the above-mentioned address or on the municipality`s website (www.mbombela.gov.za). Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of the Senior Manager: Land Use Management Section during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objections or comments. Applicants Contact Details: Name: GAP Development Planners Physical Address: 71 Van Wijk Street, Nelspruit Phone: 013‑752‑7513 Email Address: [email protected] - TA005106


KENNISGEWING VAN GRONDONTWIKKELINGS AANSOEK IN GEVOLGE DIE MBOMBELA BYWET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIKSBESTUUR Ons, GAP Development Planners het `n grondontwikkelingsaansoek met verwysing SD/17/00057; RT/17/00011; en AW/17/00119 in terme van die Mbombela Bywet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur vir die (i) Onderverdeling van Gedeelte 6 van die plaas Blinkwater 101-JU; (ii) Verwydering van `n Beperkende Voorwaarde (Voorwaarde 1A); en (iii) Wysiging van die Witrivier Dorpbeplanningskema 1984, deur die inkorporering van die voorgestelde onderverdeelde gedeelte van Gedeelte 6 van die plaas Blinkwater 101-JT in die genoemde skema en die daaropvolgende hersonering vanaf *`Landbou` na `Spesiaal` vir die doeleinde van baksteen vervaardiging. Die eiendom is geleë in die Plaston area, ongeveer 5 km suidoos van Witrivier en ongeveer 3.5km wes van Kabokweni. Die eiendom is geografies geleë by die volgende GPS koördinate: 25º34`87.27 "S en 31º07`53.49" O. Die oogmerk van die aansoek is om `n gedeelte te skep wat met die Restant van die plaas Blinkwater 101-JU gekonsolideer gaan word. `n Afskrif van die aansoek/e en ondersteunende dokumentasie is verkrygbaar gedurende normale kantoor ure by die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur, Kantoor 205, Burgersentrum, Nel Straat 1, Mbombela, 1201 kontak nommer: 013‑759‑ 2185. Geskrewe kommentaar of besware tesame met die redes vir beswaar moet ingedien word in die voorgeskrewe formaat aan: Die Munisipale Bestuurder, Posbus 45, Mbombela, 1200 of by die Registrasie afdeling van Rekords, Eerste verdieping, Burgersentrum, Nelstraat 1, Mbombela; of gefaks word na 013‑759‑2070; of e-pos aan: [email protected] nie later as 18 Desember 2017. Die formaat vir die kommentaar vir besware is beskikbaar by die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur, by die bogemelde adres of op die Munisipaliteit se webwerf (www.mbombela.gov.za). Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie mag met enige personeellid van die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur Afdeling, gedurende kantoor ure raadpleeg en bystand sal aan sodanige persoon verleen word om die beswaar of kommnetaar saam te stel. Applikant se Kontak Besonderhede: Naam: GAP Development Planners Fiesiese Adres: 71 Van Wijkstraat Nelspruit Tel: 013‑752‑7513 - TA005107


KENNISGEWING VAN GROND ONTWIKKELINGSAANSOEK INGEVOLGE DIE MBOMBELA BYWET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIKSBESTUUR Ons, Nuplan Development Planners BK, het ` aansoek AS/17/02103 om grond ontwikkeling ingedien ingevolge die Mbombela Bywet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur, aangaande Erf 367, Nelspruit Uitbreiding, geleë te 22 Murraystraat, Nelspruit, vir die hersonering van die eiendom in terme van Artikel 50, vanaf `Residensieel 1` na `Besigheid 4` vir doeleindes van kantore. Die oogmerk van die aansoek is om die bestaande kantore op die eiendom te wettig, waar die 340 vierkante meter huis onskep was in kantore sonder die nodige hersonering / grondregte. `n Afskrif van die aansoek en ondersteunende dokumentasie is verkrygbaar gedurende normale kantoor ure by die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur, Kantoor 205, Burgersentrum, 1 Nel Straat, Mbombela, 1201, kontak nommer: 013‑759‑ 2185. Geskrewe kommentaar of besware tesame met die redes vir beswaar moet ingedien word in die voorgeskrewe formaat aan: Die Munisipale Bestuurder, Posbus 45, Mbombela, 1200 of by die Registrasie afdeling van Rekords, Eerste verdieping, Burgersentrum, 1 Nelstraat, Mbombela; of gefaks word na 013‑759‑2070; of e-pos aan: [email protected] nie later as 18 Desember 2017. Die formaat vir die kommentaar vir besware is beskikbaar by die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur, by die bogemelde adres of op die Munisipaliteit se webwerf (www.mbombela.gov.za). Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie mag met enige personeellid van die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur Afdeling, gedurende kantoor ure raadpleeg en bystand sal aan sodanige persoon verleen word om die beswaar of kommentaar saam te stel. Adres van agent: Nuplan Development Planners BK, Posbus 2555, Nelspruit, 1200. Tel: 013‑752‑3422, Faks: 013‑752‑5795, Epos: [email protected], Verw.: PAM-WS-001 - TA005100


NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE MBOMBELA BYLAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT We, Nuplan Development Planners, have lodged a land development application AS/17/02103 in terms of the Mbombela By-law on Spatial Planning and Land Use Management, in respect of Erf 367, Nelspruit Extension, situated at 22 Murray Street, Nelspruit, for the rezoning of the property in terms of Section 50, from `Residential 1` to `Business 4` for purpose of offices. The purpose of the application is to regularise the existing office use on the property, where the 340 square meters dwelling was converted and used for offices without the required rezoning / land use rights. A copy of the application and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the Office of the Senior Manager: Land Use Management, Office 205, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, 1201, at the following contact number: 013‑759‑2185. Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted, in the prescribed format, to: the Municipal Manager, P O Box 45, Mbombela, 1200; or delivered to Registry Section of Records, 1st Floor, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela; or faxed to 013‑759‑2070; or emailed to: [email protected] not later than 18 December 2017. The format for the comments or objections is available from the office of the Senior Manager: Land Use management at the above- mentioned address or on the municipality`s website (www.mbombela.gov.za). Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of the Senior Manager: Land Use Management Section during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objections or comments. Address of agent: Nuplan Development Planners, P.O. Box 2555, Nelspruit, 1200. Tel: 013‑752‑3422, Fax: 013‑752‑ 5795, Email: [email protected], Ref: PAM-WS- 001 - TA005101


KENNISGEWING VAN GROND ONTWIKKELINGSAANSOEK INGEVOLGE DIE MBOMBELA BYWET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIKSBESTUUR Ons, Nuplan Development Planners BK, het `n aansoek AS/17/02104 om grond ontwikkeling ingedien ingevolge die Mbombela Bywet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur, aangaande Gedeelte 1 van Erf 630, Nelspruit Uitbreiding 2, geleë te Pennystraat 12, Nelspruit, vir die hersonering van die eiendom in terme van Artikel 50, vanaf `Residensieel 1` na `Residensieel 3` met `n digtheid van 50 eenhede per hektaar. Die oogmerk van die aansoek is om die voorsiening te maak vir `n hoër digtheid residensiële ontwikkeling wat beperk is tot ses (6) wooneenhede op die eiendom. `n Afskrif van die aansoek en ondersteunende dokumentasie is verkrygbaar gedurende normale kantoor ure by die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur, Kantoor 205, Burgersentrum, 1 Nel Straat, Mbombela, 1201 kontak nommer: 013‑759‑ 2185. Geskrewe kommentaar of besware tesame met die redes vir beswaar moet ingedien word in die voorgeskrewe formaat aan: Die Munisipale Bestuurder, Posbus 45, Mbombela, 1200 of by die Registrasie afdeling van Rekords, Eerste verdieping, Burgersentrum, 1 Nelstraat, Mbombela; of gefaks word na 013‑759‑2070; of e-pos aan: [email protected] nie later as 18 Desember 2017. Die formaat vir die kommentaar vir besware is beskikbaar by die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur, by die bogemelde adres of op die Munisipaliteit se webwerf (www.mbombela.gov.za). Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie mag met enige personeellid van die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur Afdeling, gedurende kantoor ure raadpleeg en bystand sal aan sodanige persoon verleen word om die beswaar of kommentaar saam te stel. Adres van agent: Nuplan Development Planners BK, Posbus 2555, Nelspruit, 1200. Tel: 013‑752‑3422, Faks: 013‑752‑5795, Epos: [email protected], Verw.: GEE-WS-005 - TA005102


NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE MBOMBELA BYLAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT We, Nuplan Development Planners, have lodged a land development application AS/17/02104 in terms of the Mbombela By-law on Spatial Planning and Land Use Management, in respect of Portion 1 of Erf 630, Nelspruit Extension 2, situated at 12 Penny Street, Nelspruit, for the rezoning of the property in terms of Section 50, from *`Residential 1` to `Residential 3` with a density of 50 dwelling units per hectare. The purpose of the application is to provide for the establishment of a high density residential development restricted to six (6) dwelling units on the property. A copy of the application and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the Office of the Senior Manager: Land Use Management, Office 205, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, 1201, at the following contact number: 013‑759‑2185. Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted, in the prescribed format, to: the Municipal Manager, P O Box 45, Mbombela, 1200; or delivered to Registry Section of Records, 1st Floor, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela; or faxed to 013‑759‑2070; or emailed to: [email protected] not later than 18 December 2017. The format for the comments or objections is available from the office of the Senior Manager: Land Use management at the above- mentioned address or on the municipality`s website (www.mbombela.gov.za). Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of the Senior Manager: Land Use Management Section during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objections or comments. Address of agent: Nuplan Development Planners, P.O. Box 2555, Nelspruit, 1200. Tel: 013‑752‑3422, Fax: 013‑752‑ 5795, Email: [email protected], Ref: GEE-WS- 005 - TA005103


NOTICE NELSPRUIT TOWN PLANNING SCHEME, 1989 APPLICATION FOR SPECIAL CONSENT Notice is hereby given in terms of Clause 17(2) of the Nelspruit Town Planning Scheme, 1989 that we, Eliakim Development Projects, represented by Ms Heila Meintjes, intent applying to the City of Mbombela for consent to use Erf 1393, Nelspruit Extension 9, located at 29 Mirvis Street, for the purpose of a residential unit as well as a salon. Full particulars in connection with the application are available at the address given below as well as at the offices of Mbombela Local Municipality, Town Planning Division, Civic Centre, Nel Street, Nelspruit, for a period of 28 days from 17 November 2017. Any person or persons having any objection to the proposed use, must lodge such objection, together with the grounds therefore, in writing to the City of Mbombela, Town Planning Division, Civic Centre, Nel Street, Nelspruit or P O Box 45, Nelspruit, 1200 and with the undersigned address, not later than 28 days from 17 November 2017 (no later than 15 December 2017). Ref number: 17-15 -MburgH-SC, Name of Agent: Eliakim Development Projects, P O Box 12271, Nelspruit, 1200, Tel: 082- 871-1990, Fax: 086‑675‑7426. - TA005092


KENNISGEWING NELSPRUIT DORPSBEPLANNINGSKEMA 1989 Kennis word hiermee gegee ingevolge Klousule 17(2) van die Nelspruit Dorpsbeplanningskema, 1989, dat ons, Eliakim Development Projects, verteenwoordig deur Me Heila Meintjes, van voorneme is om by Stad van Mbombela aansoek te doen vir goedkeuring om Erf 1393, Nelspruit Uitbreiding 9, geleë te Mirvisstraat 29, te gebruik vir die doeleindes van `n wooning tesame vir die gebruik van `n haarsalon. Volledige besonderhede is verkrygbaar by die onderstaande adres sowel as Mbombela Plaaslike Munisipaliteit, Stadsbeplanning Afdeling, Burgersentrum, Nelstraat, Nelspruit vir 28 dae vanaf 17 November 2017. Enigeen wat beswaar teen die voorgestelde gebruik wil aanteken moet sodanige beswaar, tesame met die redes daarvoor, skriftelik by Mbombela Plaaslike Munisipaliteit, Stadsbeplanning Afdeling, Burgersentrum, Nelstraat, Nelspruit indien, asook die onderstaande adres, nie later as 28 dae vanaf 17 November 2017 (nie later as 15 Desember 2017). Ver. Nommer: 17‑15‑MburgH-SC, Naam van Agent: Eliakim Development Projects, Posbus 12271, Nelspruit, 1200, Tel: 082‑871‑1990, Faks: 086‑675‑7426. - TA005093


KENNISGEWING VAN GRONDONTWIKKELINGS AANSOEK IN TERME VAN DIE MBOMBELA BY-WET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GROND GEBRUIKBESTUUR Ons, Aksion plan Stads- en Streeksbeplanners en Waardeerders, die aangestelde agent van Tetrafilla Ontwikkelings (Edms) Bpk, het `n grondontwikkelingsaansoek AS/17/02102 ingedien ingevolge die Mbombela By-wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur vir die hersonering van Gedeelte 220 van Erf 1463, Sonheuwel Uitbreiding 1, Nelspruit, Mpumalanga geleë te Cecilia Straat 9, Sonheuwel, Nelspruit. Die doel van hierdie aansoek is om die bogenoemde eiendom te hersoneer vanaf "Residensieel 1" met een woonhuis per 700m² met maksimum dekking van 50% en hoogte beperking van 3 verdiepings na "Residensieel 3" met `n maksimum toegelate hoogte van 3 verdiepings, `n maksimum VRV van 0,4 en `n maksimum dekking van 50% per erf met `n digtheid van 25 wooneenhede per HA= 1 Wooneenhede per 400m². `n Afskrif van die aansoek en stawende dokumentasie is beskikbaar vir besigtiging gedurende normale kantoorure by die kantoor van die Senior Bestuurder: Grondgebruikbestuur, Kantoor 205, Burgersentrum, Nel Straat 1, Mbombela, 1201, by die volgende kontaknommer: 013‑759‑2185. Skriftelike kommentaar of besware, tesame met die redes daarvoor ten opsigte van die Aansoek, moet in die voorgeskrewe formaat ingedien word by: die Munisipale Bestuurder, Posbus 45, Mbombela, 1200; of afgelewer by die Register Departement van Rekords, 1ste Vloer, Burgersentrum, Nel Straat 1, Mbombela; of gefaks na 013‑759‑2070; of per e-pos aan: [email protected] nie later nie as 17 Desember 2017. Die formaat vir die kommentaar of besware is beskikbaar by die kantoor van die Senior Bestuurder: Grondgebruikbestuur by bogenoemde adres of op die munisipaliteit se webwerf (www.mbombela.gov.za). Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie, kan gedurende kantoorure met enige personeellid van die kantoor van die Senior Bestuurder: Grondgebruikbestuur konsulteer en hulp sal gegee word om daardie persoon se besware of kommentaar te skryf. Applikant se Kontakbesonderhede: Naam: AKSION PLAN STADS- EN STREEKSBEPLANNERS EN WAARDEEDERS, NELSPRUIT Fisiese adres: KANTOOR 24, SONPARK SENTRUM, NELSPRUIT (HOEK VAN MADIBA- EN PIET RETIEF STRAAT,1201). Tel: 013‑741‑1160 E-pos adres: [email protected] - TA005089


NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE MBOMBELA BYLAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT We, Aksion Plan Town and Regional Planners and Valuers, the appointed agent of Tetrafilla Ontwikkelings (Pty) Ltd, have lodged a land development application AS/17/02102 in terms of the Mbombela By-law on Spatial Planning and Land Use Management for the rezoning of Portion 220 of Erf 1463, Sonheuwel Extension 1, Nelspruit, Mpumalanga situated at 9 Cecilia Street, Sonheuwel, Nelspruit. The intention of this application is to rezone the above property from "Residential 1" with one dwelling unit per 700m² with coverage of 50% and a maximum height of 3 storeys to "Residential 3" with a maximum allowed height of 3 storeys with a maximum F.A.R. of 0.4 and a maximum coverage of 50% per erf with a density of 25 dwelling units per HA = 1 dwelling units per 400m². A copy of the application and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the Office of the Senior Manager: Land Use Management, Office 205, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, 1201, at the following contact number: 013- 759-2185. Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the Application must be submitted, in the prescribed format, to: the Municipal Manager, P O Box 45, Mbombela, 1200; or delivered to Registry Section of Records, 1st Floor, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela; or faxed to 013‑759‑2070; or emailed to: [email protected] not later than the 17th of December 2017. The format for the comments or objections is available from the office of the Senior Manager: Land Use management at the above- mentioned address or on the municipality`s website (www.mbombela.gov.za). Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of the Senior Manager: Land Use Management Section during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objections or comments. Applicants Contact Details: Name: AKSION PLAN TOWN PLANNERS AND VALUERS, NELSPRUIT Physical Address: OFFICE 24, SONPARK CENTRE, NELSPRUIT (C/O MADIBA DRIVE AND PIET RETIEF STREET,1201) Phone: 013‑741‑1160 Email Address: [email protected] - TA005090


KENNISGEWING NELSPRUITSE DORPSBEPLANNINGSKEMA 1989 AANSOEK OM SPESIALE GEBRUIKSGOEDKEURING Kennis word hiermee gegee ingevolge Klousule 17(2) van die Nelspruitse Dorpsbeplanningskema 1989, dat ek, die ondergetekende, van voorneme is om by die Mbombela Plaaslike Munisipaliteit aansoek te doen om goedkeuring om ERF 283, NELSPRUIT DORP ( OOK BEKEND AS GEELHOUTLAAN NO. 2, WEST ACRES, te gebruik vir die doeleindes van Moekie se Hoekie/Baba Dagsorg, DAAR WORD BEOOG OM `N Baba Dagsorg (Moekie se hoekie) te bedryf vanaf 06h30 tot 17h15. Volledige besonderhede is verkrygbaar by die onderstaande adres. Enigeen wat beswaar teen die voorgestelde gebruik wil aanteken moet sodanige beswaar, tesame met die redes daarvoor, skriftelik by die Mbombela Plaaslike Munisipaliteit, Burgersentrum, Nelspruit en by die ondergetekende, nie later as agt-en twintig (28) dae vanaf die eerste kennisgewingsdag van die verskyning van hierdie advertensie indien, naamlik: 15 Desember 2017. Sarie Jacobie Geelhoutlaan no. 2 West Acres, Nelspruit - TA005081


NOTICE NELSPRUIT TOWN PLANNING SCHEME 1989 APPLICATION FOR SPECIAL CONSENT USE Notice is hereby given in terms of Clause 17(2) of the Nelspruit Town Planning Scheme 1989, that I, the undersigned, intend applying to the Mbombela Local Municipality for consent to use ERF 283, NELSPRUIT TOWN, (ALSO KNOWN AS NO. 2 GEELHOUT AVENUE, WEST ACRES) for the purpose of Baby Daycare/Moeke se hoekie to operate from 06h30 to 17h15. IT IS ENVISAGED THAT A BABY DAYCARE (MOEKIE SE HOEKIE) be erected on the erf. Full particulars in connection with the application is available at the address given below. Any person having any objection to the proposed use, must lodge such objection, together with the grounds therefore, in writing to the Mbombela Local Municipality, Civic Centre, Nelspruit and with the undersigned not later than twenty eight (28) days after the first day of publication of this notice, which is: 15 December 2017. Sarie Jacobie No. 2 Geelhout Avenue West Acres, Nelspruit - TA005082


SATISO SESICELO SEKUTFUTFUKISWA KWEMHLABA NGEKWEMTSETFO WE WETEKUHLELA NEKULAWULA KOKUSETJENTISWA KWEMHLABA KUMASIPALA WE MBOMBELA Tsine be Umsebe Development Planners CC sifake sicelo sekutfutfukiswa kwemhlaba (TE/17/0008), ngokwesiSigaba 44 (Lesifundvwa neSahluko 6) seMtsethfo weTekuhlelwa kwetiNdzawo nokuPhatfwa kanye neKulawulwa kokuSetjentiswa Kwemhlaba longaphansi koMkhandlu-dolobha we Mbombela (Mbombela By-law on Spatial Planning and Land Use Management, 2015), kute kusungulwe lilolishi kumhlaba lose Pulazini iNkosi City 1002-JU, lelisepumalanga yeDaantjie nasenshonalanga yeLuphisi. Inhloso yalesicelelo kungukuhlela lilokishi lelihlongotwako lekuyi Nkosi City kanye nokwabiwa komhlaba ngalendlela lelandzelako: titandi letingu 96 titaba "Tekulima"; titandi letingu 3 titaba "Temabhizinisi 1"; sitandi leyi 1sitaba "Mathuna" titandi letingu 12 "Temfundo"; titandi letingu 2 titaba taka, "Hulumeni"; sitandi lesiyi 1sitaba se, "Timboni"; titandi letingu 19 titaba te, "Tikhungo"; titandi letingu 6 titaba "Tekukhibika"; tigamu letingu 5 titaba "Indzawo yokuhlala 1"; titandi letingu 2305 titaba "Indzawo yokuhlala 4"; titandi letingu 17 titaba "taloLokukhetsekile"ngetinhloso nekulondvolotwa kwetemvelo; titandi letingu 34 titaba "taLokukhetsekile" kwemikhicito lemisha yasemakethe; sitandi sinye (1) sitaba "saLokukhetsekile" ngenhloso yenasemtholampilo nesibhedlela; standi sinye (1) sitaba "saLokukhetsekile" sokuhweba lokungekho emtsetfweni; sistandi sinye (1) sitaba "sa Lokukhetsekile" ngenhloso yelihhotela, indawo yokulala, takhiwo tetokuvakasha kanye nokusetjentiswa lokuhambisana nako; standi sinye (1)sitaba "saLokukhetsekile" ngenhloso yendzawo yokucabuleka, lihhotela nendzawo yokulala, titolo, kutsengiswa kwetinsita, kutsengiswa kwetintfo ngebunyenti, tindlu tokuhlala, takhiwo tokuhlala, emahholo emphakatsi, indzawo yekuhlanta timphahla, nama hhovisi; titandi letingu 32 titaba "taLokukhetsekile "takhiwo tokutfutsa umphakatsi: 2 titaba. Ikhophi kanye nemibhalo lesekela lesicelo kutfolakala ngesikhatsi semahhovisi lesijwayelekile eHhovisi leMphatsi Lomkhulu: Kuphatfwa nekuHlelwa Kwemhlaba, eHhovisi 205, e-Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, 1201, ungachumana naye kulenombolo lelandzelako: 013‑759‑2185. Imibono lebhaliwe noma tikhalo kanye nezizatfu mayelana nesicelo kumele titfunyelwe kuMphatsi waMasipala, ku PO Box 45, Mbombela, 1200; noma tihanjiswe ku-Registry Section of Records, Floor 1st, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela; noma uthumele ngefeksi ku- 013-759 2070; noma uthumele i-imeyili ku: [email protected] kungakapheli umhla ka-16 Ingongoni 2017. Indlela yokubhalwa kwetikhalo itfolakala ehhovisi likaMphathi Omkhulu: Ukuphathwa Kokusetshenziswa Komhlaba kulelikheli lelingenhla noma kwu webhusayithi yomasipala (www.mbombela.gov.za). Noma ngumuphi umuntfu longakwati kufundza noma kubhala angabonisana nanoma ngumuphi umsebenti welihhovisi loMphatsi Lomkhulu: Tekuphatfwa Kokusetjentiswa Kwemhlaba phakatsi namahora okusebenta kanye nokusitwa ekubhaleni tikhalo noma mibono yalowo muntfu. Mininingwane netekuchumana yalaba bafaka lesi sicelo: Ligama: Umsebe Development Planners CC Likheli Lelihhovisi: 39 Ehmke Street, Suite 2, Lidwala House Inombolo yelucingo: 013‑752‑4710 Likheli le-imeyili: [email protected] - TA005016


NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE MBOMBELA BY-LAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT We, Umsebe Development Planners CC have lodged a land development application (TE/17/00008), in terms of Section 44 read with Chapter 6 of the Mbombela By-law on Spatial Planning and Land Use Management, 2015 for township establishment on the farm Nkosi City 1002- JU, situated east of Daantjie and west of Lupshisi. The intention of the application is to create a township namely Nkosi City with the following proposed number of erven and zonings : "Agricultural": 96 Erven, "Business 1": 3 Erven, "Cemetery": 1 Erf, "Educational" :12 erven, "Government": 2 erven, "Industrial 1": 19 erven, "Institutional" :6 erven, "Private Open Space" :5 erven, "Residential 1" :2305 erven, "Residential 4" :17 erven, "Special" for environmental and conservation purposes :34 erven, "Special" for fresh produce market: 1 Erf, "Special for hospital and clinic : 1 Erf, "Special" for informal trading: 1 Erf, "Special" for hotel, tourism accommodation, tourism facilities and ancillary uses: 1 Erf, "Special" for Places of refreshment, hotel and accommodation, shops, retail, service retail, wholesale, bulk retail, dwelling units, residential buildings, Social halls, Dry cleaners and Offices: 32 erven, "Special" for public transport ranks: 2 Erven. A copy of the application and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the Office of the Senior Manager: Land Use Management, Office 205, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, 1201, who can be contacted at the following contact number: 013‑759‑2185. Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted, in the prescribed format, to the Municipal Manager, P O Box 45, Mbombela, 1200; or delivered to Registry Section of Records, 1st Floor, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela; or faxed to 013‑759‑2070; or emailed to: [email protected] by no later than 16 December 2017. The format for the comments or objections is available from the office of the Senior Manager: Land Use Management at the above-mentioned address or on the municipality`s website (www.mbombela.gov.za). Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of the Senior Manager: Land Use Management Section during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objections or comments. Applicants Contact Details: Name: Umsebe Development Planners CC Physical Address: 39 Ehmke Street, Suite 2, Lidwala House Phone: 013‑752‑4710 Email Address: [email protected] - TA005017


NOTICE NKOMAZI SPLUM BY-LAW 2015 Notice is hereby given that Marvels Planning and Design, an authorized agent of Vodacom hereby intends applying to the Nkomazi Municipality in terms Sec 76(1) of NKOMAZI SPLUM By- law, 2015 for Consent to erect a Cellular Mast on Erf 412 Komatipoort Township Extension 1. This application for Special Consent by Municipality is for purposes of boosting the Vodacom network with the allocated radius in Komatipoort. Any person desiring to object may do so not later than 30 days from the date of publication of this notice, by lodging a written objection and possible inspection of application at the Planning and Development Department, Nkomazi Municipality, 22 Impala Street Malelane or alternatively; Call Sabelo: 082‑747‑7317, Email; [email protected] - TA005080


KENNISGEWING VAN GROND ONTWIKKELINGSAANSOEK INGEVOLGE DIE MBOMBELA BYWET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIKSBESTUUR Ons, Umsebe Development Planners BK het `n aansoek (AS/17/02099) om grond ontwikkeling ingedien ingevolge Artikel 50 (gelees met Hoofstuk 6) van die Mbombela Bywet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur vir die hersonering, van Erf 2114, Stonehenge Uitbreiding 14, gelee oos van die Kaapschehoop pad en noord van Nou`s Toeka. Die oogmerk van die aansoek is om bogenoemde eiendom te hersoneer vanaf `Spesiaal` vir hotel en vewante gebruike, plek van verversing, administratiewe kantore en konferensie fasiliteite na `Spesiaal` vir stoor eenhede `n karwas en verwante en ondergeskikte gebruike. `n Afskrif van die aansoek en stawende dokumentasie is verkrygbaar gedurende gewone kantoorure by die Kantoor van die Senior Bestuurder: Grondgebruiksbestuur, Kantoor 205, Burgersentrum, Nelstraat 1, Mbombela, 1201 wie gekontak kan word op die volgende kontaknommer: 013‑759‑2185. Geskrewe kommentaar of besware tesame met die redes daarvoor moet ingedien word in die voorgeskrewe formaat aan die Munisipale Bestuurder, Posbus 45, Mbombela, 1200 of by die Registrasie afdeling van Rekords, Eerste verdieping, Burgersentrum, Nelstraat 1, Mbombela; of gefaks word na 013‑759‑2070; of per e- pos aan: [email protected] teen nie later as 14 Desember 2017 nie. Die formaat vir kommentaar of besware is beskikbaar by die Kantoor van die Senior Bestuurder: Grondgebruiksbestuur, by die bogemelde adres of op die Munisipaliteit se webwerf (www.mbombela.gov.za). Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie mag enige personeellid van die Kantoor van die Senior Bestuurder: Grondgebruiksbestuur Afdeling, gedurende kantoorure raadpleeg en bystand sal aan sodanige persoon verleen word om die beswaar of kommentaar saam te stel. Aansoeker se Kontakbesonderhede: Naam: Umsebe Development Planners BK Fisiese Adres: Ehmkestraat 39, Suite 2, Lidwala House Tel: 013‑752‑4710 E- posadres: [email protected] Verwysing: P2540 - TA005072


NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE MBOMBELA BY-LAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT We, Umsebe Development Planners CC have lodged a land development application (AS/17/02099) in terms of Section 50, (read with Chapter 6) of the Mbombela By- Law on Spatial Planning and Land Use Management for the rezoning of Erf 2114, Stonehenge Extension 14, east of the Kaapsehoop road and north of Nou`s Toeka. The intention of the application is to rezone the property from `Special` for hotel and related uses, places of refreshment, administrative office and conference facilities to `Special` for storage units a carwash and related and subservient uses. A copy of the application and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the Office of the Senior Manager: Land Use Management, Office 205, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, 1201, who can be contacted at the following contact number: 013‑759‑ 2185. Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted, in the prescribed format, to the Municipal Manager, P O Box 45, Mbombela, 1200; or delivered to Registry Section of Records, 1st Floor, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela; or faxed to 013‑759‑2070; or emailed to: [email protected] by no later than 14 December 2017. The format for the comments or objections is available from the office of the Senior Manager: Land Use Management at the above- mentioned address or on the municipality`s website (www.mbombela.gov.za). Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of the Senior Manager: Land Use Management Section during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objections or comments. Applicants Contact Details: Name: Umsebe Development Planners CC Physical Address: 39 Ehmke Street, Suite 2, Lidwala House Phone: 013 ‑752‑4710 Email Address: [email protected] Reference: P2540 - TA005071


KENNISGEWING VAN GROND ONTWIKKELINGSAANSOEK Ons, Umsebe Development Planners BK, het `n aansoek om grond ontwikkeling ingedien ingevolge Klousule 17 (2) van die Nelspruit Dorpsbeplanningskema, 1989 (gelees met Artikel 64 (1) van die Mbombela Bywet op Ruitelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur, 2015), om spesiale toestemming vir die oprigting van `n telekommunikasiemas op Erf 1271, Daantjie Uitbr 3 (Sibuyile Primary School). `n Afskrif van die aansoek en stawende dokumentasie is verkrygbaar gedurende gewone kantoorure by die Kantoor van die Senior Bestuurder: Grondgebruiksbestuur, Kantoor 205, Burgersentrum, Nelstraat 1, Mbombela, 1201 wie gekontak kan word op die volgende kontaknommer: 013 ‑759‑2185. Geskrewe kommentaar of besware tesame met die redes daarvoor moet ingedien word in die voorgeskrewe formaat aan die Munisipale Bestuurder, Posbus 45, Mbombela, 1200 of by die Registrasie afdeling van Rekords, Eerste verdieping, Burgersentrum, Nelstraat 1, Mbombela; of gefaks word na 013‑759‑2070; of per e-pos aan: [email protected] teen nie later as 9 Desember 2017 nie. Die formaat vir kommentaar of besware is beskikbaar by die Kantoor van die Senior Bestuurder: Grondgebruiksbestuur, by die bogemelde adres of op die Munisipaliteit se webwerf (www.mbombela.gov.za). Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie mag enige personeellid van die Kantoor van die Senior Bestuurder: Grondgebruiksbestuur Afdeling, gedurende kantoorure raadpleeg en bystand sal aan sodanige persoon verleen word om die beswaar of kommentaar saam te stel. Aansoeker se Kontakbesonderhede: Naam: Umsebe Development Planners BK Fisiese Adres: Ehmkestraat 39, Suite 2, Lidwala House Tel: 013 ‑752‑4710 E-posadres: [email protected] - TA005064


NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION We, Umsebe Development Planners CC have lodged a land development application in terms of Clause 17 (2) of the Nelspruit Town Planning Scheme, 1989 (read with Section 64 (1) of the Mbombela By-Law on Spatial Planning and Land Use Management, 2015), for the special consent use to develop a telecommunication mast on Erf 1271, Daantjie Extension 3 (Sibuyile Primary School). A copy of the application and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the Office of the Senior Manager: Land Use Management, Office 205, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, 1201, who can be contacted at the following contact number: 013‑759‑2185. Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted, in the prescribed format, to the Municipal Manager, P O Box 45, Mbombela, 1200; or delivered to Registry Section of Records, 1st Floor, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela; or faxed to 013‑759‑2070; or emailed to: [email protected] by no later than 9 December 2017. The format for the comments or objections is available from the office of the Senior Manager: Land Use Management at the above-mentioned address or on the municipality`s website (www.mbombela.gov.za). Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of the Senior Manager: Land Use Management Section during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objections or comments. Applicants Contact Details: Name: Umsebe Development Planners CC Physical Address: 39 Ehmke Street, Suite 2, Lidwala House Phone: 013‑752‑4710 Email Address: [email protected] - TA005065


NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE NKOMAZI SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT BY-LAW, 2015 We, GAP Development Planners have lodged a land development application in terms of the Nkomazi Spatial Planning and Land Use Management By-Law, 2015 for the for the incorporation and rezoning of Portion 45 of the farm Schoemansdal 581-JU from `Agriculture` to `Business 1`. The subject property is situated approximately 30,5km south of Malelane and approximately 7,7 km north-east of Jeppes Reef. Geographically the subject property is situated at the following GPS Coordinates: 25º 67` 69,08` S; 31º 51`13,61` E. The intention is to rezone the subject property in order to allow for a regional shopping centre with related uses to serve as an extension onto the existing retail facility on the Remainder of Portion 12 of the farm Schoemansdal 581-JU. Particulars of this application will lie for inspection during normal office hours at Head of Department: Planning and Development, Nkomazi Local Municipality, Attention: Jan Mashele, 12 Impala Street, Malelane, 1320, (7 December 2017, as calculated 30 days from 7 November 2017). Objections to or representations in respect of the application must be lodged in writing to the above address or to The Municipal Manager, Nkomazi Local Municipality, Private Bag X101, Malelane, 1320, no later than 7 December 2017, as calculated 30 days from 7 November 2017. Applicants Contact Details: Name: GAP Development Planners Physical Address: 71 Van Wijk Street, Nelspruit Phone Number: 013‑752‑7513 Email: [email protected] - TA005018


KENNISGEWING VAN GRONDONTWIKKELINGSAANSOEK IN GEVOLGE DIE NKOMAZI RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIKSBESTUUR BY-WET, 2015 Ons, GAP Development Planners het `n grondontwikkelingsaansoek in terme van die Nkomazi Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur By-wet 2015 ingedien vir die hersonering en inkorporering van Gedeelte 45 van die plaas Schoemansdal 581-JU, vanaf *`Landbou` na `Besigheid 1`. Die bogenoemde eiendom is geleë ongeveer 30,5 km vanaf Malalane en ongeveer 7,7 km noord- oos vanaf Jeppes Reef. Geografies is die eiendom geleë by die volgende GPS Koördinate: 25º 67` 69,08` S; 31º 51`13,61` O. Die doel is om die eiendom te hersoneer om sodoende toe te laat vir `n streeksentrum met verwante gebruike wat sal dien as uitbreiding op die bestaande sentrum op die Restant van Gedeelte 12 van die plaas Schoemansdal 581-JU. Besonderhede van die aansoek/e en ondersteunende dokumentasie is verkrygbaar by die Hoof van die Departement: Beplanning en Ontwikkeling, Nkomazi Plaaslike Munisialiteit, Aandag: Jan Mashele, 12 Impala Straat, Malelane, 1320, (7 Desember 2017 soos bereken 30 dae vanaf 7 November 2017). Besware ten opsigte van die aansoek mag nie later nie as 7 Desember 2017, soos bereken 30 dae vanaf 7 November 2017 skriftelik by bovermelde adres of by die Munisipale Bestuurder, Nkomazi Plaaslike Munisipaliteit, Privaatsak X101, Malelane, 1320, ingedien word. Applikant se Kontakbesonderhede: Naam: GAP Development Planners Fisiese Adres: Van Wijkstraat 71, Nelspruit Tel: 013‑752‑7513 E-pos: [email protected] - TA005019

Top