LEGALS

Town Planning


KENNISGEWING THABA CHWEU PLAASLIKE MUNISIPALITEIT. KENNISGEWING VIR WYSIGING VAN DIE LYDENBURG DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1995. HERSONERING VAN DIE VOORGESTELDE GEDEELTE 1, GEDEELTE 2 EN GEDEELTE 3 VAN DIE GEDEELTE VAN RESTANT VAN GEDEELTE 39 VAN DIE PLAAS TOWNLANDS OF LYDENBURG 31 - JT WYSIGINGSKEMA NO: 372/95. Hierby word bekendgemaak dat `n aansoek deur die firma P Enviro Holdings vir gelyktydige onderverdeling en hersonering van `n gedeelte van gedeelte 39 van die plaas Townlands van Lydenburg 31 JT Registrasie Afdeling, Mpumalanga Provinsie in 3 gedeeltes (voorgestelde Gedeelte 1, Gedeelte 2 En Gedeelte 3) vanaf "Landbou" na "Munisipaal" vir die doel van `n Substasie, omskakeling van ratte, bediendes kwartaal ingevolge Artikel 71 en 66 van die Thaba Chweu Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur By Wet 2016. Die aansoek en die betrokke dokumente is vir 28 dae vanaf 02 Oktober 2017 ter insae by die kantoor van die Stadsbeplanner Kantoor nr. 30, Lydenburg Burgersentrum, Hoek Viljoen en Sentrale Str., Lydenburg, 1120, Thaba Chweu Plaaslike Munisipaliteit. Besware teen die aansoek moet skriftelik by die Munisipale Bestuurder, Thaba Chweu Plaaslike Munisipaliteit, P.O., ingedien of gerig word. BOX 61, Lydenburg, 1120 of e-pos aan: [email protected]. Telefoon: 013- 235-7388. - CP004873


NOTICE THABA CHWEU LOCAL MUNICIPALITY. NOTICE FOR AMENDMENT OF THE LYDENBURG TOWN PLANNING SCHEME, 1995. REZONING OF THE PROPOSED PORTION 1, PORTION 2 AND PORTION 3 OF THE PORTION OF REMAINDER OF PORTION 39 OF THE FARM TOWNLANDS OF LYDENBURG 31 - JT AMENDMENT SCHEME NO: 372/95. It is hereby notified that an application has been made by the firm P Enviro Holdings for simultaneous subdivision and Rezoning of a portion of portion 39 of the farm Townlands of Lydenburg 31 JT Registration Division, Mpumalanga Province into 3 portions (proposed Portion 1, Portion 2 and Portion 3) from "Agricultural" to "Municipal" for the purpose of a Substation, switching gears, servants quarters in terms of Section 71 & 66 of the Thaba Chweu Spatial Planning and Land Use Management By Law 2016. The application and the relevant documents are open for inspection at the office of the Town Planner Office no: 30 Lydenburg Civic Centre, Corner Viljoen and Central Streets, Lydenburg, 1120, Thaba Chweu Local Municipality, for 28 days from the 02nd of October 2017. Objection to the application must be lodged with or made in writing to the Municipal Manager, Thaba Chweu Local Municipality P.O. BOX 61, Lydenburg, 1120 or email to: [email protected]. Telephone: 013‑235‑7388 Address of authorized agent: P Enviro Holdings. Tel: 015-295 9025. Fax: 086‑535‑6159. www.penviro.co.za - CP004872


NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE UMJINDI BY-LAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT I/we Marita Stoop of LUAC on behalf of the registered owner of Portion 23 of the farm Bornmansdrift 639 JT has lodged a Land Development application AU/17/00157 in terms of the Mbombela By-Law on Spatial Planning and Land Use Management for Subdivision, Incorporation into Umjindi Town Planning Scheme, 2002 with an Annexure and Rezoning of 1ha in terms of Umjindi By Law on Spatial Planning and Land Use Management. The intention of this application is for subdivision of the property zoned as "Rural Residential" into 3 Portions of 8.9459ha, 8.6200ha and 1.0384ha to Incorporate the 1ha into the said Town Planning Scheme and to Rezone the property to "Special" for the existing General Dealer situated ±4km north of Umjindi access out of road D576. A copy of the application and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the Office of the Senior Manager: Land Use Management, Office 205, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, 1200, at the following contact number: 013- 759-2185 Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted, in the prescribed format, to: the Municipal Manager, P O Box 45 Mbombela, 1200; or delivered to Registry Section of records, 1st floor; Civic centre, 1 Nel Street, Mbombela; or faxed to 013 759 2070; or emailed to: [email protected] not later than 23 October 2017 The format for the comments or objections is available from the office of the Senior Manager: Land Use Management at the above-mentioned address or on the municipality`s website (www.mbombela.gov.za). Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of the senior manager: Land Use Management Section during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objections or comments. Applicant Contact details: Marita Stoop at LUAC Ref A32-16 P O Box 1311 White River 1240 Tel: 083‑231‑0343 e-mail: [email protected] - TA004859


KENNISGEWING VAN GROND ONTWIKELINGSAANSOEK INGEVOLGE DIE UMJINDI BY WET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIKSBESTUUR Ek/Ons Marita Stoop van LUAC namens die geregistreerde eienaar van Gedeelte 23 van die plaas Bornmansdrift 639 JT het n aansoek AU/17/00157 om grond ontwikkeling ingedien ingevolge Umjindi By Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur vir Onderverdeeling, Inlywing in Umjindi Dorpsbeplanning Skema, 2002 met n Bylae en Hersoneering. Die oogmerk van die aansoek is vir Onderverdeeling van die eiendom gesoneer as `Landelike Bewooning` in 3 Gedeeltes van 8.9459ha, 8.6200ha en 1.0384ha vir Inlywing van die 1ha in die genoemde skema en Hersoneering van die eiendom na `Spesiaal` vir die bestaande Algemene handelaar gelee ±4km Noord vanaf Umjindi ingang uit Pad D576 `n Afskrif van die aansoek en ondersteunende dokumentasie is verkrygbaar gedurende normale kantoor ure by die kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur, Kantoor 205, Burgersentrum, 1 Nel Straat, Mbombela, 1200 Kontak: 013‑759‑ 2185. Geskrewe kommentaar of besware tesame met die redes vir beswaar moet ingedien word in die voorgeskrewe formaat aan: Die Munisipale bestuurder, Posbus 45, Mbombela, 1200 of by die Registrasie afdeling van Rekords, Eerste verdieping, Burgersentrum, 1 Nelstraat, Mbombela; of gefaks word na 013‑759‑2070; of e-pos aan: [email protected] nie later as 23 Oktober 2017. Die formaat vir die kommentaar vir besware is beskikbaar by die kantoor van die Senior Bestuurder grondgebruiksbestuur, by die bogenoemde adres of op die Munisipaliteit se webwerf (www.mbombela.gov.za). Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie mag met enige personeellid van die kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur Afdeling, gedurende kantoor ure raadpleeg en bystand sal aan sodanige persoon verleen word om die beswaar of kommentaar saam te stel. Kontak besonderhede van aansoeker: Marita Stoop van LUAC Verw A32 -16 Posbus 1311, Witrivier, 1240 Tel: 083‑231‑0343 e- pos: [email protected] - TA004860


KENNISGEWING VAN GROND ONTWIKKELINGS AANSOEK INGEVOLGE DIE MBOMBELA BYWET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIKSBESTUUR, 2015 Ons, Umsebe Development Planners BK het `n aansoek (AS/17/02084) om grond ontwikkeling ingedien ingevolge Artikel 50 (gelees met Hoofstuk 6) van die Mbombela Bywet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur vir die hersonering van Erf 175, Sonheuwel Dorp, geleë te Lourensstraat 8. Die doel van die aansoek is om die eiendom te hersoneer van "Residensieel 3" na "Residensieel 3" met `n toename in ontwikkelingsbeheermaatreëls om die ontwikkeling van woonstelle moontlik te maak. `n Afskrif van die aansoek en stawende dokumentasie is verkrygbaar gedurende gewone kantoorure by die Kantoor van die Senior Bestuurder: Grondgebruiksbestuur, Kantoor 205, Burgersentrum, Nelstraat 1, Mbombela, 1201 wie gekontak kan word op die volgende kontaknommer: 013‑759‑ 2185. Geskrewe kommentaar of besware tesame met die redes daarvoor moet ingedien word in die voorgeskrewe formaat aan die Munisipale Bestuurder, Posbus 45, Mbombela, 1200 of by die Registrasie afdeling van Rekords, Eerste verdieping, Burgersentrum, Nelstraat 1, Mbombela; of gefaks word na 013‑759‑2070; of per e- pos aan: [email protected] teen nie later as 18 Oktober 2017. Die formaat vir kommentaar of besware is beskikbaar by die Kantoor van die Senior Bestuurder: Grondgebruiksbestuur, by die bogemelde adres of op die Munisipaliteit se webwerf (www.mbombela.gov.za). Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie mag enige personeellid van die Kantoor van die Senior Bestuurder: Grondgebruiksbestuur Afdeling, gedurende kantoorure raadpleeg en bystand sal aan sodanige persoon verleen word om die beswaar of kommentaar saam te stel. Aansoeker se Kontakbesonderhede: Naam: Umsebe Development Planners BK Fisiese Adres: Ehmkestraat 39, Suite 2, Lidwala House Tel: 013‑752‑4710 E- posadres: [email protected] - TA004837


NOTICE OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE MBOMBELA BY-LAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT, 2015 We, Umsebe Development Planners CC have lodged a land development application (AS/17/02084) in terms of Section 50 (read with Chapter 6) of the Mbombela By-Law on Spatial Planning and Land Use Management for the rezoning of Erf 175, Sonheuwel Township, situated at 8 Lourens Street. The intention of the application is to rezone the property from "Residential 3" to "Residential 3" with an increase in development controls, to facilitate the development of apartments. A copy of the application and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the Office of the Senior Manager: Land Use Management, Office 205, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, 1201, who can be contacted at the following contact number: 013‑759‑2185. Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted, in the prescribed format, to the Municipal Manager, P O Box 45, Mbombela, 1200; or delivered to Registry Section of Records, 1st Floor, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela; or faxed to 013- 759-2070; or emailed to: [email protected] by no later than 18 October 2017. The format for the comments or objections is available from the office of the Senior Manager: Land Use Management at the above- mentioned address or on the municipality`s website (www.mbombela.gov.za). Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of the Senior Manager: Land Use Management Section during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objections or comments. Applicants Contact Details: Name: Umsebe Development Planners CC Physical Address: 39 Ehmke Street, Suite 2, Lidwala House Phone: 013‑752‑4710 Email Address: [email protected] - TA004838


NOTICE TUBATSE LAND USE SCHEME, 2006. APPLICATION FOR SPECIAL CONSENT IN TERMS OF CLAUSE 21 OF THE TUBATSE LAND-USE SCHEME, 2006, FOR THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF A TELECOMMUNICATION MAST AND BASE STATION. Notice is hereby given that, in terms of Clause 21 of the Tubatse Land-Use Scheme, 2006, we the undersigned, intend applying to the Greater Tubatse Municipality for Special Consent for the construction and operation of telecommunication mast and base station on the Portion 1 (Remaining Extent) of the farm Bothashoek 276 KT zoned as `Agricultural`, situated at Unnamed Road off R37 towards Tubatse. Plans and particulars relating to the application may be inspected during office hours at the address of the Applicant: 418 Rustic Road, Silvertondale, Pretoria. Any person having any objections to the granting of this application must lodge such objection together with the grounds thereof in writing, with both the Greater Tubatse Municipality, P.O. Box 206, Burgersfort, 1150 and the undersigned not later than 13 October 2017. APPLICANT DETAILS: Vukani Infrastructure Planning Services Inc. PO Box 32017, Totiusdal, 0134. 418 Rustic Road, Silvertondale, 0184. Tel: 012‑804‑1504, Fax: 012- 804-7072 / 086‑690‑0468 E-mail: [email protected]. Reference Number: ATLM061. - CP004868


NOTICE KGOPELA YA GO IKGETHA GO MASEPALA WA SELEGAE WA TUBATSE KA TLASE GA KAROLWANA YA 21 YA GREATER TUBATSE LAND USE SCHEME,2006, GO HLOMA PALA YA MOTHEO WA TSHEPEDI`O YA MOGALA. Ba Vukani Infrastructure Planning Services Inc., ba tsebi`a bohle bao ba ka amegago go ya le ka molao wo o lego ka tlase ga karolwana ya 21 ya Greater Tubatse land use scheme, 2006, gore ba dirile kgopelo ya go ikgetha go mmasepala wa selegae wa Tubatse ya gore ba dumelelwe go hloma pala ye tee ya motheo t`a tshepedi`o ya megala (telecommunication masts and base stations). pala ye e tla hlongwa lefelong la karolo ya mathomo ye e `et`ego ya polasa ya bothashoek 276 KT (Portion 1 (Remaining extent) of the farm Bothashoek KT), yeo e lego mmileng wa R37, go ya Tubatse. Kganet`o efe goba efe, ya go ba le mabaka a go kwagala, e tla dirwa le gobaka go ngwalela bobedi: modirakgopelo le mmasepala wa Tubatse go PO. Box 206 Burgersfort, 1150, gammogo le modirakgopelo yo go bolelwago ka yena, mo nakong mat`at`i a masome pedi seswai (28) go tloga ka la 13 October 2017. ditlabelo le dipolane ka botlalo di tla sekasekwa nakong ya mo`omo ofising ye e bolet`wego ka mo godimo nakong ya mat`at`i a masome pedi seswai (28) go tloga ka let`at`ikgwedi la phatlalat`o, la 15 September 2017. Let`at`i la mafelelo la go dira boipelaet`o: 13 October 2017. DINTLHA KA GA MODIRAKGOPELO: Vukani Infrastructure Planning Services Inc. P.O. BOX 32017, TOTIUSDAL, 0134. 418 RUSTIC ROAD, SILVERTONDALE, 0184 MOGALA: 012‑804‑1504/6. FEKESE: 012‑804‑7072. EMEILE: [email protected] NOMORO YA T`HUPET`O: ATLM061 - CP004869


KENNISGEWING UMJINDI WYSIGINGS SKEMA KENNISGEWING VAN GROND ONTWIKKELINGSAANSOEK INGEVOLGE DIE UMJINDI BYWET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIKSBESTUUR: Ons, Erwee Property Consultants CC het `n aansoek AU/17/00155 om grond ontwikkeling ingedien ingevolge die Umjindi Bywet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur vir die Hersonering van Gedeelte 5 van die plaas Verulam 351 JU, Barberton area. Die oogmerk van die aansoek is om die eiendom`n sonering van `Landbou` en vir die doeleindes van `n Telekummunikasie Basis Stasie te gee. `n Afskrif van die aansoek en ondersteunende dokumentasie is verkrygbaar gedurende normale kantoor ure by die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur, Kantoor 205, Burgersentrum, 1 Nel Straat, Mbombela, 1201 kontak nommer: 013‑759‑ 2185. Geskrewe kommentaar of besware tesame met die redes vir beswaar moet ingedien word in die voorgeskrewe formaat aan: Die Munisipale Bestuurder, Posbus 45, Mbombela, 1200 of by die Registrasie afdeling van Rekords, Eerste verdieping, Burgersentrum, 1 Nelstraat, Mbombela; of gefaks word na 013‑759‑2070; of e-pos aan: [email protected] nie later as 12 Oktober 2017. Die formaat vir die kommentaar vir besware is beskikbaar by die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur, by die bogemelde adres of op die Munisipaliteit se webwerf (www.mbombela.gov.za). Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie mag met enige personeellid van die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur Afdeling, gedurende kantoor ure raadpleeg en bystand sal aan sodanige persoon verleen word om die beswaar of kommentaar saam te stel. Adres van agent: Erwee Property Consultants CC; Posbus 13464, Riverside, 1226; No.74, The Oaks, Witrivier; Tel: 082‑882‑7440; Faks: 086‑513‑0163 Epos: [email protected]; Verw: ATMP077 ` Verulam - TA004810


NOTICE UMJINDI AMENDMENT SCHEME NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE UMJINDI BYLAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT We, Erwee Property Consultants CC, have lodged a land development application AU/17/00155 in terms of the Umjindi By-law on Spatial Planning and Land Use Management for the Rezoning of Portion 5 of the farm Verulam 351 JU, Barberton area. The intention of the application is to provide the property a zoning of `Agricultural` and Operation of a Telecommunication Base station. A copy of the application/s and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the Office of the Senior Manager: Land Use Management, Office 205, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, 1201, at the following contact number: 013‑759‑2185. Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted, in the prescribed format, to: The Municipal Manager, P O Box 45, Mbombela, 1200; or delivered to Registry Section of Records, 1st Floor, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela; or faxed to 013‑759‑2070; or emailed to: [email protected] not later than 12 October 2017. The format for the comments or objections is available from the office of the Senior Manager: Land Use management at the above- mentioned address or on the municipality`s website (www.mbombela.gov.za). Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of the Senior Manager: Land Use Management Section during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objections or comments. Address of agent: Erwee Property Consultants CC; P.O Box 13464, Riverside, 1226; No.74, The Oaks, White River; Tel: 082‑882‑7440 Fax: 086‑513‑0163; Email: [email protected]; Ref: ATMP077 ` Verulam - TA004811

Top