LEGALS

Town Planning


KENNISGEWING KENNISGEWING VAN GROND ONTWIKKELINGSAANSOEK IN GEVOLGE DIE MBOMBELA BYWET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIKSBESTUUR Ons, GAP Development Planners het `n grondontwikkelingsaansoek ingedien met verwysing nommer SD/17/00019 & CO/17/00017 in terme van die Mbombela Bywet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur vir die onderverdeling van die Restant van die plaas Kia Ora 139-JU in drie (3) gedeeltes en die konsolidasie van `n voorgestelde onderverdeelde gedeelte met die Restant van Gedeelte 7 van die plaas Union 130-JU, wat geleë is op die N4 by die volgende GPS Koördinate: 25°28`19.12"S; 31° 5`21.90"O. Die oogmerk van die aansoek is om meer lewensvatbare plaas gedeeltes te skep. `n Afskrif van die aansoek/e en ondersteunende dokumentasie is verkrygbaar gedurende normale kantoor ure by die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur, Kantoor 205, Burgersentrum, Nelstraat 1, Mbombela, 1201 kontak nommer: 013‑759‑ 2185. Geskrewe kommentaar of besware tesame met die redes vir beswaar moet ingedien word in die voorgeskrewe formaat aan: Die Munisipale Bestuurder, Posbus 45, Mbombela, 1200 of by die Registrasie afdeling van Rekords, Eerste verdieping, Burgersentrum, Nelstraat 1, Mbombela; of gefaks word na 013‑759‑2070; of e-pos aan: registry@mbombela.gov.za nie later as 23 Junie 2017. Die formaat vir die kommentaar vir besware is beskikbaar by die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur, by die bogemelde adres of op die Munisipaliteit se webwerf (www.mbombela.gov.za). Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie mag met enige personeellid van die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur Afdeling, gedurende kantoor ure raadpleeg en bystand sal aan sodanige persoon verleen word om die beswaar of kommnetaar saam te stel. Applikant se Kontak Besonderhede: Naam: GAP Development Planners Fiesiese Adres: Jatra Gebou, Van Wijkstraat 71, Nelspruit Telefoon Nommer: 013‑752‑7513 e-pos Adres: admin@gapdevelopments.co.za - TA004235


NOTICE APPLICATION FOR SPECIAL CONSENT USE Notice is hereby given in terms of Clause 17(2) of the Nelspruit Town Planning Scheme 1989, that we, MCE Civil & Electrical, have lodged an applying to the Mbombela Local Municipality for consent to use on Erf 1184, Nelspruit Extension 5 (74 Van Wyk Street) for the purpose of `Home Office` Full particulars in connection with the application is available at the address given below. Any person having any objection to the proposed use, must lodge such objection, together with the grounds therefore, in writing to the Municipal Manager, Mbombela Local Municipality, P O Box 45, Nelspruit, 1200 and with the undersigned not later than twenty eight (28) days after the first day of publication of this notice, which is 23 May 2017 Applicant contact details: MCE Civil & Electrical, Unit 33.2, 12 Suikerriet Street, Central Park, P.O. Box 3707, Nelspruit, 1200, Tel: 013‑752‑4354, E-mail: info@mce-c.com - TA004236


KENNISGEWING AANSOEK OM SPESIALE GEBRUIKSGOEDKEURING Kennis word hiermee gegee ingevolge klousule 17 (2) van die Nelspruit Dorpsbeplanningskema 1989, dat ons, MCE Civil & Electrical , gee hiermee kennis by die Mbombela Plaaslike Munisipaliteit aansoek om toestemming om Erf 1184, Nelspruit Uitbreiding 5 (74 Van Wyk Straat) vir die doel van `Huiskantoor` Volledige besonderhede in verband met die aansoek is beskikbaar by die onderstaande adres. Enige persoon wat beswaar teen die voorgestelde gebruik , moet sodanige beswaar , tesame met die redes daarvoor , moet skriftelik aan die Munisipale Bestuurder , Mbombela Plaaslike Munisipaliteit , Posbus 45 , Nelspruit, 1200 en by die ondergetekende nie later as twintig twintig (28 ) dae na die eerste dag van publikasie van hierdie kennisgewing , wat is 23 May 2017. Applikant se Kontakbesonderhede: MCE Civil & Electrical, Unit 33.2, 12 Suikerriet Street, Central Park, P.O. Box 3707, Nelspruit, 1200, Tel: 013‑752‑ 4354, E-mail:info@mce-c.com - TA004237


NOTICE OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE EMAKHAZENI LOCAL MUNICIPAITY BY-LAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT 2015. We, GAP Development Planners have lodged a land development application under in terms of the Emakhazeni Local Municipality By- law on Spatial Planning and Land Use Management for the rezoning of Portion 21 (a portion of Portion 9) of the farm Nooitgedacht 474-JT measuring 1.9313 Ha in extent, situated 14 km East from Ngodwana on the N4 and approximately 27 km west from Waterval-boven at the following GPS coordinates: 25°36`20.73"S and 30°33`42.17"E. The intention of this application is to rezone the said property from `Agriculture` to `Transport Services` to allow for the formalisation and expansion of the current commercial activities situated on the subject property. A copy of the application and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the office of Head: Urban and Rural Development, Emakhazeni Municipal Offices, Belfast, for a period of 30 days from 23 May 2017. Objections to or representation in respect of the application must be lodged with or made in writing and in duplicate at the above-mentioned address or to The Municipal Manager, Emakhazeni Local Municipality, PO Box 17, Belfast, 1100, or emailed to: mtshweniwm@emakhazenilm.gov.za (Att: Walter Mtshwen) no later than 23 June 2017. The format for the comments or objections is available from the office of the Senior Manager: Urban and Rural Development at the above-mentioned address. Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of the Senior Manager: Land Use Management Section during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objections or comments. Applicants Contact Details: Name: GAP Development Planners Physical Address: 71 Van Wijk Street, Nelspruit Phone Number: 013‑752‑7513 Email: admin@gapdevelopments.co.za - TA004232


NOTICE NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE MBOMBELA BY-LAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT We, GAP Development Planners have lodged a land development application under reference number SD/17/00019 & CO/17/00017 in terms of the Mbombela By-law on Spatial Planning and Land Use Management for the subdivision of the Remaining Extent of the farm Kia Ora 139-JU into three (3) portions and the consolidation of a proposed subdivided portion with the Remainder of Portion 7 of The Union Farm 130-JU, situated on the N4 at the following GPS Coordinates: 25°28`19.12"S; 31° 5`21.90"E. The intention of this application is to create more viable land portions. A copy of the application and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the Office of the Senior Manager: Land Use Management, Office 205, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, 1201, at the following contact number: 013‑759‑2185. Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted, in the prescribed format, to: The Municipal Manager, P O Box 45, Mbombela, 1200; or delivered to Registry Section of Records, 1st Floor, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela; or faxed to 013‑759‑2070; or emailed to: registry@mbombela.gov.za not later than 23 June 2017. The format for the comments or objections is available from the office of the Senior Manager: Land Use management at the above-mentioned address or on the municipality`s website (www.mbombela.gov.za). Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of the Senior Manager: Land Use Management Section during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objections or comments. Applicants Contact Details: Name: GAP Development Planners Physical Address: Jatra Building, 71 Van Wijk Street, Nelspruit Phone Number: 013‑752‑7513 Email Address: admin@gapdevelopments.co.za - TA004234


KENNISGEWING VAN GROND ONTWIKKELINGSAANSOEK IN GEVOLGE DIE EMAKHAZENI PLAASLIKE MUNISIPALITEIT BYWET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIKSBESTUUR Ons, GAP Development Planners het `n grondontwikkelingsaansoek ingedien in terme van die Emakhazeni Plaaslike Munisipaliteit Bywet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur vir die hersonering van gedeelte 21 (`n gedeelte van Gedeelte 9) van die plaas Nooitgedacht 474-JT, 1.9313 Ha groot, geleë 14km Oos vanaf Ngodwana langs die N4 en 27km Wes van Waterval-boven by die volgende GPS koördinate: 25°36`20.73"S and 30°33`42.17"E. Die oogmerk van die aansoek is om die bogenoemde eiendom te hersoneer vanaf `Agriculture` na `Transport Services` om sodoende voorsiening te maak vir die formalisering en uitbreiding van die huidige kommersiële gebruike op die eiendom. `n Afskrif van die aansoek/e en ondersteunende dokumentasie is verkrygbaar gedurende normale kantoor ure by die Kantoor van die Hoof: Stedelike en Landelike Ontwikkeling, Emakhazeni Plaaslike Munisipaliteit kantore, Belfast, vir `n periode van 30 dae vanaf 23 Mei 2017. Geskrewe kommentaar of besware tesame met die redes vir beswaar moet ingedien word in die voorgeskrewe formaat aan: Die Munisipale Bestuurder, Emakhazeni Plaaslke Munisipaliteit, Posbus 17, Belfast, 1100, of e-pos na: mtshweniwm@emakhazenilm.gov.za (Aandag: Walter Mtshwen) nie later as 23 June 2017. Die formaat vir die kommentaar vir besware is beskikbaar by die Kantoor van die Senior Bestuurder Stedelike en Landelike Ontwikkeling, by die bogemelde adres. Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie mag met enige personeellid van die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur Afdeling, gedurende kantoor ure raadpleeg en bystand sal aan sodanige persoon verleen word om die beswaar of kommnetaar saam te stel. Applikant se Kontakbesonderhede: Naam: GAP Development Planners Fisiese Adres: Van Wijkstraat 71, Nelspruit Telefoon Nommer: 013- 752-7513 E-pos: admin@gapdevelopments.co.za - TA004231

lowvelder_smallcorridor_smallnelspruitpost_smallhazyview_smallmpumalanganews_sallwhiteriver_smallbarbertonTimes_smallgetitagriecoRD_smalllooklocal.co.zaAutodealer.co.za
Top

Thanx for your referral. We have no doubt your friends will love our newsletter as much as you!

Don't forget to verify your email.

SUBSCRIBE
to our free NEWSLETTER
!
SUBSCRIBE to our FREE newsletter.
SELECT your titles:

Barberton Times
Corridor Gazette
Hazyview Herald
Lowvelder
Mpumalanga News
Nelspruit Post
Steelburger News
White River Post


Your details:


Your friends:

I didn't sign up for this
I'd like to see and read more... (Please indicate in comments section below)
I'm relocating (Please indicate where to)
Other